Progresia aritmetică

Definiție: Șirul  ann1se numește progresie aritmetică, dacă a1=aϵR și an+1=an+r,n1,rϵR.

Termenul general:

an=a1+n-1r

an=an-1+an+12 ,n2

Suma primilor n termeni:

Sn=a1+a2+...+an=a1+ann2

1. Determinați rația unei progresii aritmetice, știind că,  a 1 = 5 , a 4 = 1 1

a 4 = a 1 + 3 r , r = 2


Algebră :: Progresii :: Progresia aritmetică

Algebră :: Progresii :: Progresia geometrică